ولادت پیغمبر صلوات الله علیه بر شما مبارک.

پیغمبر اسـلام حضـرت محمـد بن عبداالله صـلی االله علیه و آله( بنا برمشـهور و بر اساس بیشتر احادیث شـیعه در روز هفده ربیع الاول »عـام الفیـل یعنی سـالی که قوم فیل براي تخریب خانه کعبه و اشـغال مکه به حجاز آمدنـد، مطابق 580میلادي در شـهر مقدس مکه معظمه متولد گردید. اکثر علماي عامه ولادت پیغمبر را در را در دوازده ربیع الاول دانسـته اند. از میان دانشـمندان ما شـیخ کلینی درگذشته سال 329 ه و جمعی دیگر نیز ولادت حضـرت را روز جمعه دوازده ربیع الاول میداننـد.پـدرش عبـداالله کوچکترین پسـران عبـدالمطلب بود، پیغمبر بنابر مشـهور دو ماه بعـد از رحلت پدر متولد شد، به همین جهت او تحت سـرپرستی جدش عبدالمطلب قرارگرفت، و عبـدالمطلب طبق رسوم بزرگـان قریش او را به زنی صحرانشـین به نـام حلیمه که از نجابت و لیاقت خاصـی برخوردار بودباشـد سپرد.بـدین گونه محمد صـلی الله علیه و آله  در صـحرا و میان قبیله »بنی اسد« که حلیمه نیز از آنها بود پرورش یافت. هر چند گاه حلیمه او را به مکه میآورد و باز به صـحرا برمیگردانیـد، و چون به سن پنـج سالگی رسـید او را به مکه برگردانیـد و تحویل جدش عبـدالمطلب داد، و از وي پـاداش نیکو یـافت.»آمنه مادر جوانش در جـد چهارم  کلاب بن مره با عبـداالله همسـر خود شـریک بود. برادران و کسان او در شـهر مـدینه میزیسـتند، ولی پـدر آمنه با خانوادهاش مـدتی بود که در مکه اقامت داشـتند.در همان سال که حلیمـه محمـد )صـلی االله علیـه و آله( را به مکه بـاز گردانیـد، آمنه براي دیـدار کسـانش و زیـارت تربت شـوهر فقیـدش همراه طفل پنـجساله خود راهی یثرب و شـهر مـدینه شـد. اقامت آنها درمـدینه یک ماه طول کشـید. هنگام بازگشت در میان راه مادر پیغمبر نیزوفات یافت و در نقطه اي به نام »ابوا« در نزدیکی مکه مدفون گشت.پیغمبر چهار سال بعد تحت کفالت جدش عبدالمطلب بسر برد وچون درنه سالگی او عبدالمطلب نیز زندگانی را وداع گفت، طبق وصیت عبدالمطلب، به خانه عمویش ابوطالب آمد و عمو و همسر او فـاطمه دختر اسـد بن هاشم با آغوش باز سـرپرستی محمـد بن عبـداالله را که برادرزاده ابوطالب و عموزاده همسـرش بود و هر سـه داراي یک خون بودند، به عهده گرفتند. اهمیت پرسـتاري صـمیمانه این عمو و زن عمو از »محمد« تا آنجا بود که وقتی ابوطالب درسال دهم بعثت وفات یافت پیغمبر دنبال جنازه او میگریست و میگفت: عمو بعـد از تو من بکجا بروم؟ و چون فاطمه دختر اسد در مدینه رحلت کرد، پیغمبر فرمود: امروز مادرم وفات کرد!علامه مجلسـی مینویسد: شیعه امامیه اجماع و اتفاق نظر دارند که ابوطالب و آمنه دختر وهب و عبداالله بن عبدالمطلب، و نیاکان پیغمبر تا آدم علیه السلام همگی با ایمان و خداپرست بودند.

 


برچسب‌ها: ولادت محمد صلوات الله علیه و آله, ولادت پیغمبر, حضرت محمد ص